Opšta politika zaštite privatnosti i podataka Toyota

TOYOTA ФИНАНС

1. Uvod


Toyota poštuje vašu privatnost i bez obzira na to da li ste sa Toyotom u kontaktu oko proizvoda i/ili usluga marke Toyota kao kupac, korisnik, predstavnik javnosti itd. imate pravo na zaštitu ličnih podataka: imena, adrese, telefonskog broja, adrese e-pošte i drugih podataka kao što su identifikacioni broj vozila (VIN), geolokacijski podaci, itd.

U Opštoj politici zaštite privatnosti i ličnih podataka Toyote („ova politika“) opisuje se postupak prikupljanja vaših ličnih podataka i svrhe u koje se oni prikupljaju, način korišćenja vaših ličnih podataka, sa kim se vaši lični podaci dele, kako se štite i koje su vaše mogućnosti u opsegu zaštite ličnih podataka.

Ova politika se odnosi na obradu vaših ličnih podataka u okviru različitih usluga, alata, aplikacija, web-mesta, portala, (internet) promocija, marketinških akcija, sponzorisanih platformi na društvenim medijima itd., koje pružamo ili kojima upravljamo mi ili treća strana u naše ime.

Ova politika sadrži opša pravila i objašnjenja. Za određene usluge, alate, aplikacije, web-mesta, portale, (internet) promocije, marketinške akcije, sponzorisane platforme na društvenim medijima, itd., koje nudi Toyota ili njima upravlja treća strana u ime Toyote, ova politika može da se dopunjava posebnim, odvojenim obaveštenjima o zaštiti privatnosti. O tim posebnim obaveštenjima o zaštiti privatnosti obavestićemo vas na primeren način svaki put kada prikupljamo vaše lične podatke u gore navedenim aktivnostima (na primer na web-mestima, portalima, pojedinačnim komunikacijskim uslugama, e-novostima, podsetnicima, istraživanjima, ponudama, događajima, itd.).

Ova politika se primenjuje na sve vaše lične podatke, koje prikuplja Toyota SRBIJA d.o.o., Zrenjaninski put 26, 11210 Beograd, i/ili Toyotini ovlašćeni trgovci i serviseri (popis je dostupan na https://www.toyota.rs/dealers/dealers) i/ili Toyota ADRIA d.o.o., Brnčičeva ulica 51, 1231 Ljubljana – Črnuče i/ili Toyota Motor Europe NV / SA, Avenue du Bourget / Bourgetlaan 60, 1140 Bruxelles, Belgija, zajedno navedeni u ovoj politici kao „Toyota“, „mi“, „nas“ i „naš“.

Pri kraju ove politike možete pronaći neke definicije ključnih pojmova, upotrebljenih u ovoj politici (na primer lični podaci, obrada, rukovalac obradom, ...).


2. Ko je odgovoran za obradu vaših ličnih podataka?


Organizacije odgovorne za obradu vaših ličnih podataka su:

Toyota Srbija d.o.o., Zrenjaninski put 26, 11210 Beograd, Srbija

Toyota Adria d.o.o. Brnčičeva ulica 51, 1231 Ljubljana – Črnuče, Slovenija

Toyota Motor Europe NV/SA (“TME”) Avenue du Bourget / Bourgetlaan 60, 1140 Bruxelles, Belgija

Toyotini ovlašćeni trgovci i serviseri (popis je dostupan na https://www.toyota.rs/dealers/dealers)


3. Kome se možete obratiti ako imate pitanja ili zahtev u pogledu ličnih podataka? Kontaktna tačka za zaštitu ličnih podataka:


Uspostavili smo kontaktnu tačku za zaštitu ličnih podataka koja obrađuje vaša pitanja ili zahteve u vezi sa ovom politikom ili posebnim obaveštenjem o zaštiti privatnosti, o vašim ličnim podacima i njihovoj obradi.

Za sva pitanja, zahteve ili pritužbe u vezi sa primenom ove politike ili za ostvarivanje vaših prava na temelju ove politike možete se obratiti nama ili kontaktnoj tački za zaštitu ličnih podataka:

- dpcp@toyota.rs ili na adresu: Toyota Srbija d.o.o., Zrenjaninski put 26, 11210 Beograd, sa napomenom „Kontaktna tačka za zaštitu ličnih podataka“


4. Osnovna načela:


Cenimo poverenje koje nam ukazujete tako što nam poveravate vaše lične podatke i obavezujemo se da ćemo ih uvek obrađivati na pošten, transparentan i siguran način. Ključna načela koja Toyota poštuje pri obradi ličnih podataka su sledeća:

• Zakonitost: lične podatke prikupljaćemo na pošten, zakonit i transparentan način.
• Najmanji opseg ličnih podataka (minimalizacija): prikupljanje ličnih podataka ograničićemo na one koji su prikladni i potrebni za svrhu u koju su prikupljeni.
• Ograničenje svrhe: lične podatke prikupljaćemo samo u određene, eksplicitne i legitimne svrhe i nećemo ih obrađivati na način koji nije u skladu sa tom svrhom.
• Tačnost: osiguraćemo tačnost i ažurnost ličnih podataka.
• Sigurnost i zaštita ličnih podataka: sprovodićemo tehničke i organizacione mere za osiguranje odgovarajućih nivoa zaštite podataka uzimajući u obzir, između ostalog, prirodu vaših ličnih podataka koje treba zaštiti. Te mere predviđaju sprečavanje bilo koje vrste neovlašćenog otkrivanja ili pristupa, slučajnog ili namernog uništavanja ili slučajnog gubitka ili izmene i drugih nezakonitih oblika obrade.
• Pristup i ispravke: vaše lične podatke obrađivaćemo poštujući vaša prava.
• Ograničenje čuvanja: vaši lični podaci čuvaće se u skladu sa važećim zakonskim propisima o zaštiti ličnih podataka i samo onoliko dugo koliko je potrebno za postizanje svrhe u koju su prikupljeni.
• Zaštita pri međunarodnim prenosima: osiguraćemo da će vaši lični podaci, ukoliko budu preneseni u države van Evropskog ekonomskog prostora, biti preneseni u skladu sa zakonskim propisima i prilikom prenosa biće primereno zaštićeni.
• Zaštita ličnih podataka pri posredovanju trećim osobama: osiguraćemo prosleđivanje ličnih podataka trećim osobama i obradu od treće strane u skladu sa važećim zakonodavstvom i sa odgovarajućim ugovornim merama zaštite.
• Zakonitost neposrednog marketinga i kolačića: slanje promotivnih materijala i postavljanje kolačića odvijaće se u skladu sa važećim zakonodavstvom.


5. Obrada vaših ličnih podataka: koje podatke prikupljamo i po kom pravnom osnovu


Uvek ćete biti jasno obavešteni koje lične podatke prikupljamo. Te informacije ćemo vam predočiti uz odvojeno obaveštenje o zaštiti privatnosti koje će biti uključeno u određene usluge.

U skladu sa važećim propisima o zaštiti ličnih podataka možemo da obrađujemo vaše lične podatke ako:
- ste dali saglasnost za određene svrhe obrade (kao što su navedene u obaveštenju o zaštiti privatnosti koje se odnosi na određenu obradu). U svakom trenutku imate pravo da povučete svoju saglasnost bez navođenja razloga; ili
- je obrada vaših ličnih podataka potrebna za ispunjenje uslova ugovora čija ste ugovorna stranka; ili
- takvom obradom sledimo legitimne interese, npr. Toyota može određene lične podatke da obrađuje u svrhu sprečavanja zloupotrebe, odnosno prevare, pri utvrđivanju prava na temelju garancije, kako bi u određenim primerima proverila vaše zadovoljstvo njenim proizvodima i uslugama. O legitimnim interesima obavestićemo vas u obaveštenju o zaštiti privatnosti povezanoj sa tom posebnom obradom; ili
- je to potrebno za ispunjavanje naših zakonskih obaveza, npr. ako ste kod nas kupili vozilo moramo obraditi podatke koji se odnose na vaš identitet (ime, prezime, adresa, OIB, itd.), na kupljeno vozilo (tip, boja, oprema, cena, itd.) te na okolnosti kupovine (plaćanje, mesto i datum preuzimanja vozila, itd.).


6. U koje svrhe obrađujemo vaše lične podatke i oblikovanje profila


Lične podatke obrađujemo samo u određene, izričito potvrđene i legitimne svrhe i nećemo ih obrađivati na način koji nije u skladu sa tim svrhama.

Takva svrha može biti ispunjenje vaše porudžbine, poboljšanje posete jednoj od naših internet stranica ili portala, poboljšanje proizvoda i usluga marke Toyota ili Lexus uopšteno, ponuda usluga ili aplikacija, tržišne komunikacije i delovanja, itd. Svrha obrade vaših ličnih podataka svaki put je jasno navedena u posebnom obaveštenju o zaštiti privatnosti koje se odnosi na određenu obradu. Obaveštenje o zaštiti privatnosti dostupna je npr. na internet stranici ili portalu, na prijavnici, u e-novostima, itd.

Određene informacije (kao što su, ali ne ograničavajući se na model i starost vozila) upotrebljavaju se za procenu ili ocenu sadržaja koji bi vam mogao biti najzanimljiviji i najkorisniji. Na taj način želimo da povećamo mogućnosti da vas upoznamo sa najrelevantnijim ponudama vozila, proizvodima ili uslugama. U tu svrhu pojedinci se mogu svrstati u različite grupe (profile) sa kojima komuniciramo drugačije odnosno prilagođeno (individualizovano).

To znači da različite skupine (profili) pojedinaca primaju marketinške poruke sa različitim sadržajem, uključujući posebne uslove kupovine (npr. popusti ili uslovi plaćanja). Pri razvrstavanju pojedinaca u grupe (profile) možemo pratiti, snimati i upotrebljavati i odgovore pojedinca na marketinške poruke, npr. otvaranje e-pošte, otvaranje linkova, vreme koje pojedinac provede na određenom web-mestu itd.


7. Briga o tačnosti i ažurnosti vaših ličnih podataka


Važno nam je da su vaši podaci uvek tačni i ažurirani. Obavestite nas o svim promenama ili greškama u našim zapisima vaših ličnih podataka tako što ćete nas kontaktirati preko kontaktne tačke za zaštitu ličnih podataka (pogledajte poglavlje 3 „ Kome se možete obratiti ako imate pitanja ili zahteve?“). Odredićemo razumne mere da se svi netačni ili neažurirani lični podaci izbrišu ili isprave.


8. Pristup svojim ličnih podacima


Imate pravo pristupa svojim ličnim podacima koje obrađujemo i ako su vaši lični podaci netačni ili nepotpuni možete da zahtevate ispravku ili brisanje ličnih podataka. Ako su vam potrebne informacije o vašim pravima u pogledu privatnosti ili želite da ostvarite jedno od svojih prava, obratite se kontaktnoj tački za zaštitu ličnih podataka (pogledajte poglavlje 3 „Kome se možete obratiti ako imate pitanja ili zahteve?“).


9. Koliko dugo čuvamo vaše lične podatke


Vaše lične podatke čuvamo u skladu sa važećim propisima o zaštiti ličnih podataka.

Vaše lične podatke čuvamo samo onoliko koliko je potrebno za postizanje svrhe u koju obrađujemo vaše lične podatke, razdoblju koje je određeno zakonom (npr. 10 godina za izdate račune) ili u razdoblju koje je potrebno za ispunjavanje uslova ugovora, uključujući zahteve za garancijom i moguće zahteve (npr. 5 godina od ispunjavanja ugovornih obaveza ili isteka obaveza iz garancije ako iz okolnosti ne proizlazi drugačije).

Lične podatke koje obrađujemo na osnovu vašeg ličnog dopuštenja čuvamo trajno, do vašeg opoziva, osim ako je ranije već postignuta svrha u koju su lični podaci prikupljeni.

Za informacije o tome koliko dugo čuvamo određene lične podatke pre nego što ih uklonimo iz naših sistema i baza podataka, možete se obratiti kontaktnoj tački za zaštitu ličnih podataka (pogledajte poglavlje 3 „Kome se možete obratiti ako imate pitanja ili zahteve?“).


10. Zaštita vaših ličnih podataka


Sprovodimo tehničke i organizacione sigurnosne mere kako bi zaštitili vaše lične podatke od ilegalnog ili neovlašćenog pristupa ili upotrebe, kao i od slučajnog gubitka ili uništavanja. Navedene mere se sprovode uzimajući u obzir našu IT infrastrukturu, potencijalni uticaj na vašu privatnost i troškove izvođenja i u skladu sa trenutnim standardima i praksom u području zaštite podataka.

Obradu vaših ličnih podataka poverićemo samo onim ovlašćenim osobama (trećoj strani) koje poštuju navedene tehničke i organizacione mere za zaštitu ličnih podataka.

Osiguranje zaštite podataka znači brigu o poverljivosti, celovitosti i dostupnosti vaših ličnih podataka.
(a) Poverljivost: Vaše lične podatke zaštitićemo od nedopuštenog otkrivanja trećim stranama.
(b) Celovitost: Vaše lične podatke zaštitćemo od promena neovlašćenih trećih strana.
(c) Dostupnost: Pobrinućemo se da vašim ličnim podacima mogu pristupiti samo ovlašćene osobe kada je to potrebno.

Naši sigurnosni postupci uključuju: zaštitu pristupa, sisteme za sigurnosno kopiranje, nadzor, revizije i održavanje, upravljanje sigurnosnim incidentima i kontinuirano poslovanje, itd.


11. Upotreba kolačića i sličnih tehnologija


Na svojim internet stranicama upotrebljavamo kolačiće. Na taj način vam osiguravamo bolje iskustvo dok pretražujete naše internet stranice, a možemo ih i poboljšati. Za više informacija o našoj upotrebi kolačića i o tome kako možete odbiti njihovu upotrebu pročitajte našu politiku o kolačićima koja je dostupna na https://www.toyota.rs/index.json#/ajax/%2Fsys%2Fe-privacy%2Fsettings


12. Prosleđivanje ličnih podataka


U pogledu svrhe prikupljanja vaših ličnih podataka možemo ih proslediti, otkriti ili omogućiti pristup kategorijama korisnika navedenima u nastavku, a koji te podatke obrađuju u skladu sa navedenom svrhom. Od njih zahtevamo da uvek budu u skladu sa važećim pravnim propisima, pravilima zaštite ličnih podataka i da posvećuju izuzetnu pažnju poverljivosti vaših ličnih podataka.

a) Unutar naše organizacije i u okviru naših trgovačkih marki / marki usluga:
- ovlašćeni službenici;
- naše filijale, društvo kćeri i društvo majka i/ili druga povezana društva;
- članovi mreže naših ovlašćenih prodavaca i ovlašćenih servisa koje ste označili kao odabrane ili se nalaze u vašoj blizini (u odnosu na vaš poštanski broj i adresu) ili s kojima ste u kontaktu;

b) poslovni partneri:
- agencije za oglašavanje, marketinške i PR agencije: koje nam pomažu da sprovodimo i analiziramo učinkovitost naših kampanja i promotivnih aktivnosti (npr. MailChimp, Google – samo identifikacioni podatak o kolačiću (cookie) u svrhu remarketinga, adresa e-pošte za prikazivanje oglasa u programu Google AdWords, identifikacioni podatak o kolačiću u svrhu analiziranja u programu Google Analytics;
Facebook – samo identifikacioni podatak o kolačiću (cookie) u svrhu remarketinga, adresa e-pošte za prikazivanje oglasa u programu Facebook Custom Audiences);
- poslovni partneri: npr. poverljive kompanije koje mogu upotrebljavati vaše lične podatke kako bi vam pružile usluge i/ili proizvode koje ste zatražili i/ili dostavile marketinški materijal (pod uslovom da ste pristali da primate takvu vrstu materijala).
- pružaoci usluga kompanije Toyota: firme koje pružaju usluge za Toyotu ili u ime kompanije Toyota (na primer, spoljni pružaoci IT usluga, računovodstveni servisi, advokatska društva itd.)

ostale treće strane u vezi sledećih postupka:
- kada to zahteva zakon ili je zakonski potrebno za zaštitu Toyote:
- poštovanje zakona, na zahtev organa vlasti, sudske odluke, pravni postupci, obaveze izveštavanja i informisanja nadležnih tela itd.
- provere ili kontrole usklađenosti sa Toyotinim pravilima i ugovorima
- zaštita prava, imovine ili sigurnosti Toyote i/ili njenih klijenata
- u vezi sa korporativnim transakcijama: u okviru prenosa ili prodaje celokupnog ili dela poslovanja ili na neki drugi način u vezi sa spajanjem, konsolidacijom, promenama u kontroli, reorganizacijom ili likvidacijom celokupnog ili dela poslovanja Toyote.

Imajte na umu da primaoci navedeni u tačkama b) i c) ovog dokumenta, posebno pružaoci usluga koji vam mogu ponuditi proizvode i usluge u okviru pružanja Toyotinih usluga ili aplikacija ili kroz vlastite kanale, mogu odvojeno da prikupljaju vaše lične podatke. U tom slučaju ti korisnici su isključivo odgovorni za nadzor tih ličnih podataka i vaš je odnos s tim korisnicima podložan njihovim uslovima.


13. Odnos sa našim ovlašćenim prodavcima i serviserima


Odvojeni odnos sa prodavcima i serviserima

Ako kupite automobil, drugi proizvod ili uslugu, koja nije proizvod ili usluga marke Toyota ili Lexus, kod jednog od naših ovlašćenih trgovaca ili servisera, ili ako im u vezi toga prosledite svoje lične podatke, između vas i tog ovlaštenog prodavca ili servisera uspostavlja se odvojeni odnos. U tom slučaju su ti ovlašćeni trgovci ili serviseri rukovaoci obradom vaših ličnih podataka. Za sva pitanja ili zahteve u pogledu upotrebe vaših ličnih podataka prikupljenih u tu svrhu od strane ovlaštenog prodavca ili servisera obratite se direktno njima.

Zajedničko upravljanje ličnim podacima

Ako kupite automobil, drugi proizvod ili uslugu marke Toyota ili Lexus kod jednog od naših ovlašćenih trgovaca ili servisera ili ako im u vezi toga prosledite svoje lične podatke u tom slučaju ti ovlašćeni trgovci ili serviseri upravljaju vašim ličnim podacima zajedno sa nama.

Kako utvrditi ko je u okviru proizvoda i usluga marke Toyota ili Lexus vaš odabrani ovlašćeni prodavac ili serviser? Odabrani ovlašćeni prodavac ili serviser je (1) ovlaćeni trgovac ili serviser kojeg ste kao takvog odabrali u kontaktu sa nama (npr. u postavkama naloga MyToyota ili MyLexus i koji možete promeniti u bilo kom trenutku) ili (2) ako ga niste odabrali, ovlašćenog prodavca ili servisera odredićemo na temelju lokacije (najbliži ovlašćeni trgovac ili serviser u odnosu na vaš poštanski broj i adresu) ili u odnosu na vaše prethodne kontakte sa našom poslovnom mrežom.

Kako su ovlašćeni trgovci ili serviseri rukovaoci obradom vaših ličnih podataka zajedno sa nama, za sva pitanja ili zahteve u pogledu upotrebe vaših ličnih podataka od strane ovlašćenog prodavca ili servisera u vezi proizvoda i usluga marke Toyota ili Lexus možete se obratiti njima ili nama (preko kontaktne tačke za zaštitu ličnih podataka).


14. Upotreba društvenih medija


Ako se u Toyotinim alatima (internet stranica, portal ...) prijavite iz društvenih medija (na primer preko vašeg Facebook naloga), Toyota će zabeležiti vaše lične podatke dostupne na tim društvenim medijima, i vaša upotreba tih medija znači da ste izričito saglasni sa prosleđivanjem svojih ličnih podataka koje je Toyota zabeležila pomoću svog alata.

Toyota ponekad podstiče objavu (ličnih) podataka na društvenim medijima, kao što su Twitter i Facebook. Ti društveni mediji imaju sopstvene uslove korišćenja kojih se morate pridržavati tokom njihove upotrebe. Upozoravamo vas da objava na društvenim medijima donosi sa sobom određene posedice za vašu privatnost ili privatnost osoba čije lične podatke delite, kao što je na primer činjenica da se objava ne može odmah ukloniti. Sami snosite odgovornost za svoje objave na takvim društvenim medijima i Toyota za njih ne preuzima nikakvu odgovornost.


15. Prenosi van evropskog ekonomskog prostora


Vaši lični podaci mogu se preneti korisnicima koji se nalaze van evropskog ekonomskog prostora (EGP) i naša kompanija i ti korisnici ih mogu obrađivati van EGP-a. Pri prenosu ličnih podataka u države van EGP-a koje uopšteno ne osiguravaju jednak nivo zaštite podataka kao EGP, Toyota sprovodi odgovarajuće posebne mere za osiguravanje odgovarajućeg nivoa zaštite vaših ličnih podataka. Te mere mogu mogu biti npr. ugovori sa standardnim klauzulama o zaštiti podataka koje donosi Evropska Komisija ili u skladu sa obavezujućim korporativnim pravilima koja osiguravaju odgovarajući nivo zaštite podataka.

Uvek ćete biti obavešteni ako se vaši lični podaci prenose van EGP-a odvojenim obaveštenjem o zaštiti privatnosti koja će biti uključena u određene usluge (zajedno sa komunikacijskim uslugama), e-novosti, podsetnike, ankete, ponude, pozivnice na događaje, itd.)


16. Vaše mogućnosti i prava


Želimo da budemo što transparentniji, pa vam stoga nudimo mogućnost odabira načina na koji želite da upotrebljavamo vaše lične podatke.

• Vaše mogućnosti odabira načina kontaktiranja
Dostupne su vam razne mogućnosti odabira načina na koji želite da vas kontaktiramo odn. preko kog kanala (na primer, e-pošte, pošte, društvenih mreža, telefona, ...), u koju svrhu. Ovo ćete moći ćete da odaberete prilagođavanjem postavki privatnosti na odgovarajućem uređaju ili ažuriranjem korisničkog profila ili naloga sledeći uputstva za odjavu navedene u obaveštenju. Ako ste potvrdili primanje suština, bez izričitog biranja načina odn. kanala kontaktiranja, primaćete naše promotivne i druge poruke na način koji je uobičajen u odnosu na publikaciju, sve u okviru dopustivih zakonskih okvira.

• Vaši lični podaci
Uvek nas možete kontaktirati putem kontaktne tačke za zaštitu ličnih podataka (pogledajte poglavlje 3 „Kome se možete obratiti ako imate pitanja ili zahteve?“) ako želite da saznate koje vaše lične podatke obrađujemo i izvor tih podataka. U određenim uslovima imate pravo da primite lične podatke koje ste nam prosledili, u najčešće upotrebljavanom strukturisanom mašinski čitljivom obliku, kao i pravo da prosledite te lične podatke bilo kojoj trećoj strani po svom izboru.

• Ispravke
Ako u ličnim podacima pronađete grešku ili ako vam se čini da podaci nisu potpuni ili tačni, možete zatražiti ispravku ili dopunu. • Ograničenje obrade Imate pravo da zahtevate ograničenje obrade svojih ličnih podataka (na primer dok se proverava tačnost vaših ličnih podataka).

• Vaši prigovori
Možete da prigovorite obradi svojih ličnih podataka u svrhu neposrednog marketinga (ako želite, možete nas obavestiti preko kog kanala i koliko često želite da vas kontaktiramo) ili da se vaši lični podaci prosleđuju trećim osobama u tu svrhu.

Saglasnost možete povući pismenom izjavom, odnosno obaveštenjem koje nam šaljete e-poštom na dpcp@toyota.rs ili na drugi način objavljen na www.toyota.rs. Odbijanje pristanka na obradu ličnih podataka ne nosi sa sobom negativne posledice ili sankcije i u potpunosti je dobrovoljno. Međutim, postoji mogućnost da nakon otkazivanja pristanka na obradu ličnih podataka Toyota neće moći da pruži korisniku pojedinačne ili više svojih usluga koje se ne mogu pružati bez upotrebe ličnih podataka (npr. test vožnje ili prilagođena (individualizovana) komunikacija).

Osim toga od nas možete zatražiti da izbrišemo sve vaše lične podatke (osim u određenim slučajevima, npr. za potrebe dokazivanja transakcije ili ako je to potrebno zbog usklađenosti sa zakonskim propisima).

Imate pravo da uložite pritužbu kod nadzornog tela
Za pitanja vezana za Toyota Motor Europe NV/SA (kao rukovaoca obrade podataka) nadležno je Belgijsko nadzorno telo za zaštitu podataka (https://www.dataprotectionauthority.be, contact@apd-gba.be). Za pitanja vezana za Toyotu Adria d.o.o. (kao voditelja obrade podataka) nadležno je nadzorno telo Informacijska ovlašćena osoba (https://www.ip-rs.si, gp.ip@ip-rs.si). Za pitanja vezana za Toyotu Srbiju d.o.o. (kao voditelja obrade podataka) nadležan je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (https://www.poverenik.rs/sr/).


17. Pravne informacije:


Odredbe ovih pravila dopunjavaju i ne poništavaju zakonodavne odredbe iz područja zaštite ličnih podataka. U slučaju neusklađenosti odredbi ovih pravila i zakonodavnih odredbi iz područja zaštite ličnih podataka važe zakonodavne odredbe.

Toyota može ova pravila da promeni u bilo kom trenutku. U tom slučaju upozorićemo Vas i pozvati da ponovno pročitate najnoviju verziju pravila. Ova pravila možete proveravati na https://www.toyota.rs i na taj način saznati više o promenama.


18. Definicija:


U ovim pravilima izrazi su napisani podebljanim slovima kako je navedeno u tački 18:

(a) Obrađivač podataka označava organizaciju koja određuje svrhu i sredstva obrade vaših ličnih podataka.
Osim ako je izričito navedeno drugačije, rukovalac obradom podataka su Toyota SRBIJA d.o.o., Zrenjaninski put 26, 11210 Beograd, Toyota Adria d.o.o. (Brnčičeva ulica 51, 1231 Ljubljana – Črnuče, Slovenija), ovlašćeni distributeri i serviseri kompanije Toyota (popis je dostupan na https://www.toyota.rs/dealers/index.json ) i Toyota Motor Europe NV/SA (Avenue du Bourget 60, 1140 Bruxelles, Belgija). Dodatne informacije dostavljamo uz odvojeno obaveštenje o privatnosti koja će npr. biti uključena u određene usluge (uključujući komunikacione usluge), e-novosti, podsetnike, istraživanja, ponude, pozive na događaje, itd.
(b) Osoba koja obrađuje podatke označava osobu ili organizaciju koja obrađuje lične podatke u ime rukovaoca.
(c) Kontaktna tačka za zaštitu podataka označava kontaktnu tačku (tj. osobu koju je imenovala Toyota), a preko koje obrađivač podataka možete uputiti svoja pitanja ili zahteve u pogledu pravila i/ili (obrade) vaših ličnih podataka, i koja obrađuje takva pitanja i zahteve. Ako vas ne obaviestimo drugačije, kontaktnoj tački za zaštitu ličnih podataka možete se obratiti kako je opisano u poglavlju 3 („Kome se možete obratiti ako imate pitanja ili zahteve?“).
(d) EGP označava Evropski ekonomski prostor (uključuje države članice Evropske unije kao i Island, Norvešku i Lihtenštajn).
(e) Lični podaci su bilo koji podaci koji se neposredno odnose na vas ili na temelju kojih se možete identifikovati, kao na primer vaše ime, telefonski broj, adresa e-pošte, identifikacijski broj vozila (VIN), geolokacija, itd.).
(f) Obrada označava prikupljanje, pristup i sve druge oblike upotrebe vaših ličnih podataka.